Woning Alert

Privacy Verklaring

Wooncheckpunt Makelaar respecteert de privacy van mensen die een woning bij ons huren, verhuren, kopen en verkopen en van (website-)bezoekers van Wooncheckpunt Makelaar en www.woonncheckpunt.eu, hierna te noemen “de website”.

Wooncheckpunt Makelaar zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wooncheckpunt Makelaar zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Wooncheckpunt Makelaar verwerkt persoonsgegeven van mensen die een woning bij ons huren, verhuren, kopen en verkopen (in het vervolg betrokkenen).

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wooncheckpunt Makelaar gebruikt deze gegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening. De persoonsgegevens worden onder meer in verband met de volgende doeleinden verwerkt:

 • aan- en verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken
 • in het kader van de huur of verhuur van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en
  bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers, parkeerplekken en parkeergarages
 • uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen
 • afsluiten van een huur- of koopovereenkomst
 • in het kader van de financieel, administratief en/of technisch beheer van woonruimte – innen van de courtage, huur en overige betalingen
 • afhandelen van geschillen en klachten
 • marketingactiviteiten
 • het voeren van een financiële en fiscale administratie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Wooncheckpunt Makelaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens verwerken wij omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene
 • de verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting
 • de betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. Een betrokkene
  heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in trekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Wooncheckpunt Makelaar:

Wooncheckpunt Makelaar verzamelt gegevens van natuurlijke personen en persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij rechtspersonen waar Wooncheckpunt Makelaar een relatie mee heeft.

Wooncheckpunt Makelaar verzamelt persoonsgegevens van woningzoekenden, huurders, verhuurders, verkopers en verkopers.

Huurders, woningzoekenden en kopers:

 • volledige naam, geslacht, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum
 • uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave, werkgeversverklaring, arbeidsovereenkomst – uw betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer
 • een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs met daarop het documentnummer en geldigheidstermijn – met wegstrepend van uw Burgerservicenummer en pasfoto
 • gegevens die nodig zijn om een bepaalde huurwoning te geven
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken

Verhuurders en verkopers:

 • volledige naam, geslacht, adres, telefoonnummers, e-mailadres,
 • reden van verkoop of verhuur
 • datum van aanmelding van de woning voor verkoop of verhuur
 • omschrijving van de woning inclusief beeldmateriaal

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens

In de regel komen wij alleen aan deze gegevens indien u ze zelf aan ons verstrekt. Maar soms komt het voor dat een partij voor wie wij werkzaamheden verrichten ons deze gegevens verstrekt. Bijvoorbeeld als u huurder bent en uw verhuurder ons vraagt om het administratief en financieel beheer van zijn woning voor onze rekening te nemen. In alle gevallen gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Uitwisseling van persoonsgegevens:

Wooncheckpunt Makelaar verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als een andere partij persoonsgegevens voor ons verwerkt, heeft Wooncheckpunt Makelaar met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wooncheckpunt Makelaar zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Uw privacy rechten

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Wooncheckpunt Makelaar opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacy verklaring.

Indien u zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven / mailingen of voor het deelnemen aan evenementen, gebruikt Wooncheckpunt Makelaar uw persoonsgegevens uitsluitend voor de daartoe opgegeven doeleinden. U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven / mailingen te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven / mailingen aangegeven methode.

Privacy beleid website

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website vraagt Wooncheckpunt Makelaar toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons

een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze website verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Op de website van Wooncheckpunt Makelaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Wooncheckpunt Makelaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Mocht u verder vragen hebben over ons privacy beleid neem dan contact op met ons via het e- mailadres: info@wooncheckpunt.nl of wooncheckpunt@gmail.com,

Wooncheckpunt Makelaar, Gravenweg 78, 6374 BB LANDDGRAAF.